Thông báo về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trung tâm Dạy nghề NNCNC