Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2019 (Đợt 2)