Thông báo v/v Tổ chức xét tuyển viên chức năm 2019