Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM xin thông báo

về việc tuyển dụng viên chức năm 2019