THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022