THÔNG BÁO THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022