THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA XÉT TUYỂN VÒNG 2 NĂM 2021

ĐÍNH KÈM DANH SÁCH

TB DS KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN