Oncredit Có Truy Cập Danh Bạ Không?

Có, Oncredit có truy cập danh bạ điện thoại của bạn.

Khi bạn cài đặt ứng dụng Oncredit và đăng ký vay tiền, ứng dụng sẽ yêu cầu bạn cấp quyền truy cập vào một số thông tin trên điện thoại của bạn, bao gồm cả danh bạ. Oncredit sử dụng thông tin này để:

  • Xác minh danh tính của bạn: Oncredit sẽ so sánh thông tin trong danh bạ của bạn với thông tin bạn cung cấp khi đăng ký vay tiền.
  • Đánh giá khả năng thanh toán của bạn: Oncredit sẽ xem xét số lượng người liên hệ trong danh bạ của bạn để đánh giá mức độ kết nối xã hội của bạn. Oncredit cho rằng những người có nhiều người liên hệ trong danh bạ có khả năng thanh toán khoản vay cao hơn.
  • Thu hồi nợ: Nếu bạn không thanh toán khoản vay đúng hạn, Oncredit có thể sử dụng thông tin trong danh bạ của bạn để liên hệ với bạn bè và người thân của bạn để đòi nợ.

Bạn có thể từ chối cấp quyền truy cập danh bạ cho Oncredit. Tuy nhiên, nếu bạn từ chối, bạn có thể không được vay tiền từ Oncredit.

Viết một bình luận