THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 3 NĂM 2019