Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại có khả năng cạnh tranh cao phát triển bền vững

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến toàn quốc 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại có khả năng cạnh tranh cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, có chất lượng và giá trị gia tăng cao, phát triển bền vững; cải thiện nhanh hơn đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn, làm cơ sở thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái… Đó là ý kiến của các đại biểu đã đưa ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn diễn ra vào sáng 27/11.

Hoàn thiện cơ chế chính sách cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Góp ý cho định hướng phát triển về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời gian tới, các đại biểu cho rằng muốn phát triển nông nghiệp mang tính bền vững, cần quyết liệt thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Trong đó cần tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nhất là chính sách về đất đai, tín dụng, bảo hiểm trong nông nghiệp.

Bên cạnh đó, phải phát triển công nghiệp chế biến, ứng dụng công nghệ cao, tăng tỷ trọng chế biến sâu để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp; cần đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ cũng như ứng dụng thành quả Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 theo hướng “đi tắt đón đầu”. Đồng thời, phải nâng cao năng lực dự báo và thông tin thị trường, phát triển thị trường với sản phẩm chủ lực, qua đó xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt Nam.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng đề nghị, Chính phủ cần tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa đầy đủ vai trò chủ thể của giai cấp nông dân; cần tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo nghề nông thôn nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế bền vững, nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp, giúp nông dân thoát nghèo bền vững, đồng thời phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông thôn văn minh hiện đại.

“MTTQ Việt Nam các tổ chức xã hội, trong đó Hội Nông dân sẽ tiếp tục phát huy vai trò, tích cực vận động sự tham gia của các tổ chức trong nước và quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà khoa học tăng cường cung cấp thông tin, tuyên truyền cho nông dân những thông tin chính xác, nhằm giúp nông dân nâng cao khả năng tham gia thị trường, để nông dân khởi nghiệp quốc tế thành công.”- Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng nhấn mạnh.

Mô hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Củ Chi, TPHCM.

Phát triển mô hình khởi nghiệp vùng nông thôn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng trong những năm qua, Việt Nam đầu tư cho nông nghiệp còn khá thấp, số dân làm nông còn quá cao. Cả nước có 48% dân số làm nông nghiệp, nhưng chỉ đóng góp một phần GDP rất nhỏ. Năng suất lao động lĩnh vực này còn thấp, việc tăng năng suất còn chậm. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp cũng chỉ thu hút một lượng vốn khiêm tốn chiếm 5% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Số doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm 15% trong cả nền kinh tế, chủ yếu là quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Ngoài ra, ở lĩnh vực này khả năng tiếp cận vốn vay từ các nguồn chính thức còn thấp so với yêu cầu, nhiều nơi nông dân phải sử dụng tín dụng “đen”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các ngân hàng cần tăng cường hơn nữa nguồn vốn vay cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cả hệ thống chính trị cần vào cuộc để khơi dậy hơn nữa lòng yêu nước, tự lực, tự vươn lên, tự cường của người nông dân nhằm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; cần rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách tháo gỡ cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương phải xem phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân là nhiệm vụ ưu tiên của hệ thống chính trị và trách nhiệm của toàn xã hội; tuyên truyền nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân nhằm tạo đột phá, thành quả to lớn hơn; nâng cao năng lực quản lý của nhà nước và vai trò của MTTQ, đoàn thể và nhân dân trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X. “Cần quan tâm khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún và tình trạng biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; xem sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ là định hướng phát triển trong thời gian tới; rà soát, tháo gỡ những cơ chế, quy định gây khó khăn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị các bộ, ngành Trung ương và địa phương nghiên cứu mở rộng thị trường trong và ngoài nước và khắc phục tình trạng được mùa, mất giá; sản xuất phải gắn với thị trường tiêu thụ, an toàn vệ sinh thực phẩm và truy xuất nguồn gốc; phát huy vai trò của khoa học, kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; quan tâm phát triển mô hình khởi nghiệp vùng nông thôn.

Trích nguồn: www.hcmcpv.org.vn