Thực trạng và giải pháp dạy nghề Nông nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh (phần 2)

         Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

  1. Một trong những nội dung hết sức quan trọng của đào tạo nghề nông nghiệp là xác định rõ nhu cầu đào tạo của bà con nông dân trong vùng. Nhiều thông tin liên quan đến nhu cầu đào tạo như ngành nghề đào tạo, đào tạo mới hoặc nâng cao kiến thức, quy trình, giáo trình đào tạo nghề, thời gian đào tạo, địa điểm học lý thuyết, thực hành, thời lượng lý thuyết, thời gian thực hành… Tất cả đều phải được ghi nhận từ nông dân, người có nhu cầu đào tạo sau đó tổng hợp lại nhằm xây dựng chương trình đào tạo sát hợp với nông dân thành phố hơn. Bộ Nông nghiệp & PTNT cũng đã ban hành nhiều tài liệu về đào tạo nghề nông nghiệp, nhưng đây là những nghề chung cho cả nước, chưa thật sự phù hợp với nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp ứng dụng CNC của thành phố. Tất cả thông tin trên phải được thu thập và xử lý định kỳ bởi các cơ quan chức năng như Trung Tâm Dạy nghề Nông nghiệp CNC, Trung Tâm Khuyến nông…nhằm cung cấp cho các cơ sở đào tạo trên địa bàn thành phố những dữ liệu đáng tin cậy trong việc hoạch định và triển khai kế hoạch đào tạo.
  2. Khuyến nông là một trong những cơ sở đào tào nghề có được một hệ thống quản lý xuyên suốt 4 cấp từ Trung Ương đến Xã, là đơn vị gắn với việc chuyển giao các tiến bộ KHKT mới cho bà con nông dân và các đối tượng khác có nhu cầu từ ngày thành lập đến nay. Do đó, cần tăng cường năng lực cho hệ thống khuyến nông đủ điều kiện tham gia dạy nghề, tiến tới trở thành một trong những lực lượng nòng cốt trong công tác dạy nghề nông nghiệp CNC ở thành phố. Chú trọng công tác đào tạo kỹ năng sư phạm dạy nghề cho đội ngũ cán bộ khuyến nông và cán bộ nông nghiệp tham gia dạy nghề tại địa phương. Bên cạnh đó cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn đối với lao động nông thôn về lựa chọn nghề học, thông tin thị trường hàng hóa, dịch vụ nông nghiệp…
  3. Sự phối hợp giữa các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ đào tạo nghề, các doanh nghiệp. Tổ chức lồng ghép, huy động các nguồn lực trong đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động ngoại thành một cách linh hoạt, phù hợp giữa các đề án, chương trình, nhất là chương trình phổ biến, nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật, ứng dụng CNC cho cộng đồng; giữa các chính sách khác nhau, các đối tượng đào tạo; lồng ghép với các vấn đề về giới, về môi trường, văn hóa, xã hội kiến thức kinh doanh linh hoạt, phù hợp với đối tượng người học trong quá trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động thành phố để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Bên cạnh đó, thu hút các cơ sở đủ điều kiện tham gia đào tạo nghề nông nghiệp như Bonsai Thanh Tâm, không phân biệt cơ sở công lập hay ngoài công lập. Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp chủ động đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nông nghiệp cho người lao động. Tổ chức đào tạo nghề theo các mô hình đã thí điểm có hiệu quả như mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC của Ban Quản lý Khu nông nghiệp CNC, mô hình trình diễn của Trung Tâm Khuyến nông thành phố; đào tạo nghề tại doanh nghiệp, vùng chuyên canh, xã xây dựng nông thôn mới, làng nghề. Tiếp tục nhân rộng các mô hình đào tạo nghề có hiệu quả của các Bộ, ngành, tổ chức chính trị – xã hội như Hội Nông Dân, tổ chức xã hội – nghề nghiệp như Hội Sinh Vật cảnh, Hội Làm vườn & Trang trại…, gắn đào tạo nghề với hỗ trợ vốn sản xuất, tạo việc làm cho lao động ngoại thành. Đào tạo nghề gắn với các dự án liên kết sản xuất giữa nông dân với doanh nghiệp, dự án phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, đào tạo nghề cho nông dân sản xuất hàng hóa quy mô lớn và sản xuất theo phương thức nâng cao giá trị nông sản.
  1. Xây dựng giáo trình, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Tài liệu đào tạo các nghề nông nghiệp ứng dụng CNC như trồng Lan, trồng và chăm sóc bonsai, cây kiểng, trồng rau sạch, rau hữu cơ, sản xuất giống Lan, nuôi cá cảnh, nuôi cá sấu, nuôi thủy đặc sản khác, trồng, chăm sóc hoa mai…; bổ sung thông tin về thị trường, quản lý kinh tế, hợp tác xã, chuỗi sản xuất và xây dựng thương hiệu sản phẩm từng vùng miền vào tài liệu biên soạn. Các cơ sở đào tạo cần ngồi lại với nhau, phân công nhiệm vụ biên soạn, trình duyệt tài liệu; xác định thời gian đào tạo nghề cho từng đối tượng sản xuất, thời lượng lý thuyết, thời gian thực hành./.

Tác giả: TS. Trần Viết Mỹ – Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thành phố Hồ Chí Minh